Skip to content

Science projects

Science projects funded by external institutions:

Science task funded by NCN Miniatura 2 project: Monitorowanie własności dynamicznych uszkodzonych belek z betonu wysokowartościowego poprzez obserwacje rotacji ich osi (2018/02/X/ST8/02950).

Published papers from project:

  1. Bońkowski P.A., Bobra P., Zembaty Z., Jędraszak B., (2020). Application of Rotation Rate Sensors in Modal and Vibration Analyses of Reinforced Concrete Beams. Sensors, 20, 4711. DOI: 10.3390/s20174711.